Algemene voorwaarden behorende bij lesovereenkomsten van Rijschool West-Friesland BV en Opleidingscentrum West-Friesland BV

ALGEMENE VOORWAARDEN Rijschool West-Friesland

Definities

*    “Rijschool West-Friesland”: Hieronder dient te worden verstaan de betreffende hierna genoemde vennootschappen waarmee de overeenkomst is gesloten:

– Rijschool West-Friesland BV (KvK 58895728)
– Opleidingscentrum West-Friesland BV (KvK 73628328)

*    Cursist: de natuurlijke persoon die een cursus volgt of examen bijwoont.
*    Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Rijschool West-Friesland.
*    Rijopleiding: opleiding die dient tot het behalen van een rijbewijs, c.q. het verhogen van de rijvaardigheid.
*    Pakket opleiding: dit betreft een rijopleiding met een vooraf vastgesteld aantal lessen tegen een vooraf overeengekomen totaalprijs.
*    Losse rijopleiding: een rijopleiding zonder een vooraf vastgesteld aantal lessen, waarbij gedurende de opleiding in overleg met de instructeur of kantoormedewerker nieuwe afspraken voor lessen en examen worden gemaakt.
*    Beroepsopleiding: opleiding niet zijnde een rijopleiding. Deze zijn gericht op het verkrijgen van kennis en/of het aanleren van vaardigheden voor het uit te oefenen beroep.
*    Zwaarwegende redenen: Deze worden gewogen en achteraf bepaald door rijschool West-Friesland of deze zwaar genoeg zijn voor de betreffende annulering.
*    Theoretische cursus: collectieve opleiding niet zijnde een beroepsopleiding.
*    Schriftelijk: per brief, inschrijfformulier of e-mail.
*    Werkdag: een van de dagen van maandag tot en met zaterdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen als vastgelegd in lid 3 van de Algemene Termijnenwet.

Artikel 1 – Geldigheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rijschool West-Friesland gesloten overeenkomsten met cursisten en/of klanten. Het volgen van een opleiding bij Rijschool West-Friesland geldt automatisch als acceptatie van deze voorwaarden. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Rijschool West-Friesland uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
1.3. Indien op een overeenkomst tussen de cursist en/of klant en Rijschool West-Friesland deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt de cursist en/of klant in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventueel latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.
1.4. Indien Rijschool West-Friesland bij een wijziging van haar Algemene Voorwaarden een nieuwe revisie hiervan publiceert, blijven tussen partijen de voorwaarden van kracht die de cursist en/of klant als laatste hebben geaccepteerd.
1.5. Op sommige diensten, zoals het afnemen van examens bij externe exameninstituten, zijn specifieke, door het betreffende instituut opgestelde voorwaarden van kracht. Door acceptatie van de algemene voorwaarden van Rijschool West-Friesland Opleidingen, accepteert de cursist en/of klant tevens de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld en worden gehanteerd door het betreffende externe instituut.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte nadrukkelijk anders
blijkt. Alle offertes zijn (tenzij nadrukkelijk anders vermeld) geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Rijschool West-Friesland gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en condities te wijzigen.
2.2. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Rijschool West-Friesland niet tot acceptatie van de opdracht.
2.3. Aanvullingen en/of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en/of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.                          2.4. Pakketten waarop een combinatie korting van toepassing is dienen als zodanig en volledig afgenomen en betaald te worden. Bij niet volledige betaling en/of afname wordt de ten onrechte verkregen korting alsnog gefactureerd tegen de op het moment van aanschaf geldende tarieven. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en bij niet tijdige betaling verwijzen wij naar artikel 5.3 van deze algemene voorwaarden en bepalingen.

Artikel 3 – Inschrijving
3.1. Een overeenkomst komt tot stand als Rijschool West-Friesland
a. een door een cursist en/of klant ingevuld en/of ondertekend inschrijfformulier, of;
b. een door een cursist en/of klant gemaakte inschrijving via de website, telefoon of in persoon aan de balie, of;
c. een door de cursist en/of klant geaccepteerde en schriftelijk bevestigde offerte of opdracht-bevestiging van
Rijschool West-Friesland.
3.2. De cursist en/of klant is verplicht op het eerste verzoek van Rijschool West-Friesland alle relevante (persoons-/bedrijfs-) gegevens en/of informatie aan Rijschool West-Friesland ter beschikking te stellen. Rijschool West-Friesland is niet aansprakelijk voor foutief verstrekte gegevens. Rijschool West-Friesland gaat uiterst vertrouwelijk met deze gegevens om. De cursist en/of klant geeft Rijschool West-Friesland toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken voor de administratie van Rijschool West-Friesland en de communicatie met de betreffende (examen-)instituten.
3.3. Rijschool West-Friesland hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Rijschool West-Friesland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3.4. Rijschool West-Friesland faciliteert diverse (software)applicaties waarmee de cursist en/of klant inzage heeft in de persoonsgegevens van de cursist en/of zijn cursusvorderingen en/of behaalde examenresultaten. De cursist geeft Rijschool West-Friesland toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor deze doeleinden.
3.5. Een cursist en/of klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en wijzigen van de juiste contactgegevens.
3.6. Zowel de cursist als de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst
voortvloeien.
3.7. Rijschool West-Friesland kan zonder opgaaf van reden(en) een aanvraag en/of inschrijving van een cursist en/of klant afwijzen.

Artikel 4 – Algemeen
4.1. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij Rijschool West-Friesland. Een cursist mag het door Rijschool West-Friesland Opleidingen opgestelde en/of door Rijschool West-Friesland ter beschikking gestelde cursusmateriaal uitsluitend voor zichzelf gebruiken. Het is de cursist verboden het cursusmateriaal te verspreiden, of er video- en/of geluidsopname van te maken. Tevens is het de cursist verboden om video- en/of geluidsopname te maken van de door Rijschool West-Friesland verzorgde training, cursus of opleiding.
4.2. Als een cursist is gestart met een cursus, zowel theorie en praktijk, vindt geen restitutie van cursusgeld meer plaats.
4.3. Dit geldt tevens voor aangeschafte (les) urenkaarten. Hierop kan ook geen restitutie meer plaatsvinden i.v.m. de hoge korting op de urenkaarten en de veelheid aan administratieve handelingen bij restituties.
4.4. Een cursist dient aanwijzingen en opdrachten van een docent of examinator altijd direct op te volgen.
4.5. Een cursist dient gedurende de opleiding en/of het examen alle wettelijk verplichte documenten bij zich te dragen.
4.6. Elke opdracht c.q. inschrijving die door Rijschool West-Friesland aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij bevestiging binnen 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk worden weersproken.

Artikel 5 – Prijzen en betaling
5.1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Als uitzondering hierop geldt de losse rijopleiding. Indien bij deze opleiding tussentijds de prijzen worden aangepast, zal dit ruimschoots vooraf worden gecommuniceerd. De cursist en/of klant is in dat geval gerechtigd om de overeenkomst binnen 14 dagen op te schorten dan wel te ontbinden. Dit ontslaat hem echter niet van de reeds ontstane verplichtingen.
5.2. Indien na het aangaan van de overeenkomst de exploitatiekosten, zoals lonen, sociale lasten, omzetbelasting, autokosten, brandstof e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Rijschool West-Friesland is gerechtigd tijdens de overeenkomst de prijs te verhogen.
5.3. Bij betaling per factuur geldt een uiterste betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij latere betaling is de cursist en/of klant aan Rijschool West-Friesland 15% van het factuurbedrag (met een minimum van EUR 15,00) extra verschuldigd, eventueel vermeerderd met de kosten van rechtsbijstand en proceskosten.
5.4. Facturen kunnen betaald worden per pin, bankoverboeking of contant.
5.5. Zolang de cursist en/of klant de opleidings- en/of examenkosten aan Rijschool West-Friesland niet, of niet volledig heeft betaald, mag Rijschool West-Friesland een bewijs van slagen achterhouden. Tevens heeft Rijschool West-Friesland het recht om de cursist de toegang tot het examen te ontzeggen. Dit ontslaat de cursist en/of klant echter niet van zijn verplichtingen jegens Rijschool West-Friesland.

Artikel 6 – Verplaatsing of annuleren
6.1. Een klant en/of cursist die een deelname aan een beroepsmatige les, opleiding, training of cursus wil verplaatsen of annuleren, doet dat persoonlijk en/of telefonisch, tijdens kantoortijden van een vestiging van Rijschool West-Friesland Opleidingen bij een medewerker van de afdeling planning en niet bij een docent of instructeur.

Verplaatsing
6.2. Tot 2 weken voor de cursusdatum kan de klant en/of cursist deelname aan een beroepsopleiding cursus laten verplaatsen naar een andere datum.
6.3. Verplaatsing van een beroepsopleiding cursus binnen 3 weken voor aanvang is kosteloos. Bij verplaatsing van een cursus 3 tot 1 weken voor aanvang wordt er € 250 aan administratiekosten in rekening gebracht.
6.4. Voorwaarden voor verplaatsing zijn dat er nog plek beschikbaar is en dat de cursus plaatsvindt binnen een
periode van 6 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum. Verzoeken tot verplaatsing binnen 1 week voor
aanvang van de cursus worden niet gehonoreerd: zie de annuleringsvoorwaarden.
Annulering praktijkles
6.5. Annuleren van een reeds afgesproken praktijkles van een rijopleiding AM, A of B dient door de klant en/of cursist uiterlijk 48 uur voor aanvang te geschieden. Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur.  Bij latere annulering of niet verschijnen wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht.
6.6. Annuleren van een reeds afgesproken praktijkles van een rijopleiding BE, C, CE of D dient door de klant en/of cursist uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang te geschieden. Bij latere annulering of niet verschijnen wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht.
6.7. Vanaf de eerste dag van aanvang van de cursus en/of dienst kan de opdrachtgever/cursist niet meer om uitstel daarvan verzoeken. In dit geval zijn de totale kosten van de cursus en/of dienst verschuldigd. Dit geld voor alle pakketten en opleidingen.
6.8. Bij overige opleidingen rekent rijschool West-Friesland de volgende annuleringskosten aan de klant en/of cursist.

  1. 25% van de cursusprijs bij annulering eerder dan 4 weken voor aanvang;
  2. 50% van de cursusprijs bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang;
  3. 75% van de cursusprijs bij annulering tussen 2 weken en 1 werkdag voor aanvang;
  4. 100% van de cursusprijs bij annulering op de lesdag en ná aanvang van de opleiding.

6.9. Bij onvoldoende deelname aan een cursus heeft Rijschool West-Friesland het recht de cursus te annuleren.
6.10. Pakketen of termijnen worden vooruit betaald. Er vind geen restitutie plaats op hele pakketten of onderdelen. De pakketten zijn na afname 2 jaar geldig en niet overdraagbaar.
6.11. Herroepingsrecht en termijn; een opdrachtgever/cursist heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Geen recht op ontbinding bestaat als de cursus en/of dienst is aangevangen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus/opleiding boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.

Artikel 7 – Examen
7.1. Een cursist mag deelnemen aan een examen als:
a. de cursist voldoet aan de examenvoorwaarden.
b. hij of zij aan de examinator een geldig identiteitsbewijs kan tonen.

  1. in het bezit is van het juiste theoriecertificaat.
  2. in het bezit is van de juiste categorie (bijschreven) op het rijbewijs.

7.2. Rijschool West-Friesland mag een examen annuleren als de werkdag ervóór het examen- of lesgeld nog niet is betaald. Dit ontslaat de cursist en/of klant echter niet van zijn betalingsverplichting.
7.3. Voor het wijzigen van de datum een tussentijdse toets (TTT) of een praktijkexamen wordt 49,- euro administratiekosten in rekening gebracht.
7.4. Het exameninstituut bepaalt de regels omtrent het aanvragen en/of afleggen van een examen.
7.5. Indien het examen is aangevraagd, dient het volledige examengeld te worden betaald. Het exameninstituut bepaalt of en wanneer sprake is van restitutie van examengeld.
7.6. Als een examen door toedoen van een cursist niet kan doorgaan, vindt geen restitutie plaats van betaald examengeld, dan wel dient nog verschuldigd les- en/of examengeld direct te worden betaald.

Artikel 8 – Verplichtingen klant en/of cursist
8.1. De klant en/of cursist is verplicht om:
a. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats van de te volgen les. Indien de cursist zonder tijdige
annulering niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is de klant en/of cursist gehouden het
volledige lesgeld aan Rijschool West-Friesland te voldoen;
b. een melding te doen aan Rijschool West-Friesland voor eventuele medische klachten en/of beperkingen die invloed (kunnen) hebben op de bevoegdheid en/of geschiktheid tot het besturen van het motorrijtuig en/of het bedienen van machines die tijdens de opleiding en/of het examen dienen te worden bestuurd en/of bediend;
c. te allen tijde een geldig en officieel legitimatiebewijs van zichzelf bij zich te dragen;
d. een geldig rijbewijs te bezitten en bij zich te dragen voor de categorie waarvoor dit wettelijk verplicht is;
e. Rijschool West-Friesland tijdig in kennis te stellen van veranderingen aan zijn persoonsgegevens;
f. een melding te doen aan Rijschool West-Friesland indien er sprake is van ontzegging van de rijbevoegdheid en/of indien de cursist onder invloed verkeert van alcohol en/of drugs.
8.2. Rijschool West-Friesland is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de klant en/of cursist verzuimt zich aan zijn verplichtingen te houden en/of verzuimt tijdig melding te doen van punten uit artikel 9.1.

Artikel 9 – Beëindiging overeenkomst
9.1 Rijschool West-Friesland sluit de lespakketten automatisch af na twee jaar sinds het laatst geregistreerde contactmoment met de leerling.
9.2 Eventuele resterende lestegoeden worden gearchiveerd en komen daarmee te vervallen.

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid
10.1. Rijschool West-Friesland geeft bij een uitnodiging voor een opleiding of examen aan of een cursist bijzondere persoonlijke beschermingsmiddelen moet meenemen en/of dragen. Als de cursist deze niet of niet goed draagt, is Rijschool West-Friesland niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg daarvan.
10.2. Rijschool West-Friesland Opleiding is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen of nalaten van een cursist, die niet handelt volgens aanwijzingen en/of opdrachten van een docent.
10.3. Rijschool West-Friesland is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt aan of door een cursist, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Rijschool West-Friesland.
10.4. De aansprakelijkheid van Rijschool West-Friesland wordt beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: het bedrag dat de verzekeraar van Rijschool West-Friesland uitkeert plus het eigen risico van Rijschool West-Friesland of de totale cursusprijs.
10.5. Een cursist is aansprakelijk voor bekeuringen, schades en aansprakelijkheden die door een cursist worden veroorzaakt die tijdens een cursus of examen niet aan alle wettelijke eisen heeft voldaan.
10.6. De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen en bezittingen. Rijschool West-Friesland is in géén geval aansprakelijk voor diefstal of verlies hiervan tijdens een cursus of examen.
10.7. De verantwoordelijkheden ten behoeve van het verkrijgen van subsidie en eventuele loonsuppletie ligt bij de werkgever van de cursist. Bij fouten in de procedure kan Rijschool West-Friesland nimmer aansprakelijk worden gesteld. Gedurende het gehele subsidietraject zijn prijs- en wetswijzigingen onder voorbehoud.
10.8. Middels diverse (technologische) methoden voorziet Rijschool West-Friesland de cursist en/of de klant van informatie over gevolgde en/of te volgen opleidingen en/of behaalde resultaten. Daar deze informatie uit
verschillende bronnen afkomstig kan zijn, is Rijschool West-Friesland niet aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie.

Artikel 11 – Klachten en toepasselijk recht
11.1. Een cursist en/of klant kan een klacht over Rijschool West-Friesland indienen via het klachtformulier op de website van Rijschool West-Friesland.
11.2. De klacht wordt conform de klachtenprocedure van Rijschool West-Friesland behandelt.
11.3. De klachtenprocedure staat gepubliceerd op de website van Rijschool West-Friesland.
11.4. Op deze overeenkomst en geschillen tussen de cursist en Rijschool West-Friesland is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Onze ervaren instructeurs